Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Αλ.Ο)

Λίστα Φορέων Κ.Αλ.Ο
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
Τύποι Κοινωνικών επιχειρήσεων
Κοινωνική Οικονομία και Απασχόληση

Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας είναι:

α. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του άρθρου 14,

β. Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) που διέπονται από το άρθρο 12 του Ν. 2716/1999 (Α’ 96), συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Ν. 1667/1986 (Α’196), του άρθρου 12 του Ν. 3842/ 2010 (Α’ 58) και του παρόντος νόμου,

γ. οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων, που συστήνονται με το άρθρο 24.

"Δεν υφίσταται Οικονομία χωρίς Κοινωνία".

Λίστα Φορέων Κ.Αλ.Ο

Στο Social Economy Workshop πιστεύουμε ότι η Κοινωνική Οικονομία είναι αυτό ακριβώς που περιγράφει και ο τίτλος:

H Οικονομία είναι - ή οφείλει να είναι - το σύνολο των οικονομικής φύσης πράξεων, η επιτυχία των οποίων κρίνεται από το αποτέλεσμα που παράγεται για την ικανοποίηση των μελών της κοινωνίας.

Η Οικονομία στηρίζεται στην Κοινωνία.

Πηγάζει από και κατευθύνεται προς αυτή. Κάθε "οικονομικό" είναι ταυτόχρονα και "κοινωνικό".

Κάθε οικονομική πράξη έχει αφορμή και κατεύθυνση στην εξυπηρέτηση των αναγκών της Κοινωνίας

(Βλ. Καρλ Πολάνυι, 2007, Ο Μεγάλος Μετασχηματισμός: Οι πολιτικές και κοινωνικές απαρχές του καιρού μας).

Συνεπώς δεν υφίσταται Οικονομία χωρίς Κοινωνία.

© copyright SSEWORKSHOP 2022 | Powered by