Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Θεματική βιβλιογραφία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Ελληνικά τεκμήρια

2014_Αδάμ_Οδηγός_Δημιουργίας_ΚοινΣεπ

2015_Καβουλάκος_Εναλλακτικοί_Οικονομικοί_Πολιτικοί_Χώροι

2015_KO_Βιώσιμη_Εναλλακτική

2018_Κωστάκης_Bowens_Οικονομία_Βασισμένη_Στα_Κοινά

2022_Κατωμέρης_Τσιλίκης_Στρατηγικό Σχέδιο 2022

2022_Συλλογικό έργο: Μελέτη για την Κ.ΑΛ.Ο.


Ευρωπαϊκά και διεθνή τεκμήρια

1984_Offe_Contradictions_Welfare_State

2004_The_Emergence_Social_Enterprise

2007_OECD_Noya_The Social Economy

2007_OECD_Noya_The Social Economy

2015 Exploring Cooperative Economy

2017_Typology_SE

2020_Social_Enterprises_in Europe.

2021_Defourny Nyssens_SE_Central_Eastern_EU

2021_Defourny Nyssens_SE_Western_EU

Ιστορική Εξέλιξη των Συνεταιρισμών

© copyright SSEWORKSHOP 2022 | Powered by