Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Το πλαίσιο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Τι είναι η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ως «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» ορίζεται το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται σε μία εναλλακτική μορφή οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και επανεπένδυσης, βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, καθώς και του σεβασμού στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Επιπλέον Ορισμοί

© copyright SSEWORKSHOP 2022 | Powered by