Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία

Τι είναι

«Κοινωνική Οικονομία» είναι το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων (Ν4019/11).

Ως «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» (Κ.Αλ.Ο) ορίζεται το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται σε μία εναλλακτική μορφή οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και επανεπένδυσης, βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, καθώς και του σεβασμού στον άνθρωπο και το περιβάλλον (Ν4430/16).

Στο Social Economy Workshop πιστεύουμε ότι η Κοινωνική Οικονομία είναι αυτό ακριβώς που περιγράφει και ο τίτλος:
H Οικονομία είναι - ή οφείλει να είναι - το σύνολο των οικονομικής φύσης πράξεων, η επιτυχία των οποίων κρίνεται από το αποτέλεσμα που παράγεται για την ικανοποίηση των μελών της κοινωνίας.

Η Οικονομία στηρίζεται στην Κοινωνία. Πηγάζει από και κατευθύνεται προς αυτή. Κάθε "οικονομικό" είναι ταυτόχρονα και "κοινωνικό". Κάθε οικονομική πράξη έχει αφορμή και κατεύθυνση στην εξυπηρέτηση των αναγκών της Κοινωνίας.

Συνεπώς δεν υφίσταται Οικονομία χωρίς Κοινωνία.

© copyright SSEWORKSHOP 2022 | Powered by