Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Θεσμικό-Νομοθετικό Πλαίσιο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Για πρόσβαση και λήψη των αρχείων απαιτείται εγγραφή

Ελληνικοί Νόμοι

Νόμος Αστικών Συνεταιρισμών 1667/1986

Νόμος σύστασης Κοι.Σ.Π.Ε. 2716/1999 (Άρθρο 12)

Νόμος ίδρυσης ΕΤΕΑΝ 3912/2011

Νόμος Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 4019/2011

Νόμος περί δημοσίων συμβάσεων 4412/2016

Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ Νόμος 4413/2016

Νόμος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 4430/2016

Νόμος για παραχώρηση ακινήτων 4554/2018

ΥΑ_Τήρηση_Λειτουργία_Γενικού Μητρώου

Ευρωπαϊκές οδηγίες-Ψηφίσματα

1990_Πρόταση κανονισμού, Σύνοδος ΕΚ

1998_3rd system_Padraig Flynn

2014_Δημόσιες_Συμβάσεις_Οδηγία_24

2014_Δημόσιες_Συμβάσεις_Οδηγία_25.pdf

2014_Δημόσιες_Συμβάσεις_CELEX

2014_συμβάσεις_παραχώρησης_Οδηγία 23

2014_Public_Procurement_Directive_24

2014_Social entrepreneurship_en

2017_Η εξωτερική διάσταση της κοινωνικής οικονομίας

2017_Ψήφισμα_ΚΟ_Καταπολέμηση_Ανεργίας

2017_Making Public Procurement CELEX

2021_Building-an-economy-that-works-for-people

© copyright SSEWORKSHOP 2022 | Powered by