Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Βιβλιογραφία

Στις επόμενες ενότητες

βρείτε ελληνική

ή ξένη βιβλιογραφία ανάλογα με τις ανάγκες ανάγνωσης ή μελέτης!

Ειδικά για τους ακαδημαϊκούς ερευνητές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

υπάρχει διαθέσιμη εκτεταμένη βιβλιογραφία και αρθρογραφία.

Κάντε εγγραφή και ζητήστε μας την διαθέσιμη λίστα τεκμηρίων και επιστημονικών άρθρων για την Κ.ΑΛ.Ο!

© copyright SSEWORKSHOP 2022 | Powered by